Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Gurşun wagty näçe wagt?

Adatça önümçilik döwrümiz takmynan 40 gün.Müşderiniň ýörite haýyşy bar bolsa, önümçilikden ozal berlen taslama wagt tablisasyna garşy önümçiligiň ösüşini çaltlaşdyrarys.

Maňa teklip gerek bolsa, haýsy maglumatlary isleýärsiňiz?

Müşderiler belli bir oturgyjyň bahasyny bilmek isleseler, bize DWG çyzgysyny, suratlaryny (mümkin bolsa), gurluşyk meýdançalarynyň gidişini beriň.Oturýan ýerlerimiziň ölçeglerine we ýangyndan çykmagyň halkara howpsuzlyk talaplaryna laýyklykda anyk ädimler bilen kanagatlanýandygyna baha bereris.
Teleskopiki meýdançalaryň taslamalary barada, ýokardaky resminamalardan başga-da, saýtdaky oturgyçlaryň mukdaryny, üçegiň beýikligini we ýer göterijilik ukybyny we ş.m. aýdyň.Bu resminamalara laýyklykda iň oňat çözgüt hödürläris.

Gurlan ulgamy ýa-da diňe bölekleri berýärsiňizmi?

Umuman aýdanymyzda, bölekleri ýetirýäris.Müşderi gurnalan ulgamy eltmegimizi haýyş etse, gowy.Emma ulgam ölçegikonteýneriň göwrümine laýyklykda berk bolar we ýük bahasyna esasan ýokarlanar.

Getirmegiň wagty näçe?

Dürli ýurtlar we sebitler üçin eltmegiň wagty başga.

Kepilligiňiz näçe wagtlap?

Adam tarapyndan döredilen zyýandan başga 5 ýyl kepillik.Bir ýyl mugt hyzmat etmek, beýleki ýyllar töleg gerek.Kepillik döwründe,
satyjymyz biri-biri bilen gowy aragatnaşyk saklamak üçin müşderilerimize yzygiderli baryp görer.Mundan soň müşderini hem berip bilerisömrüniň dowamynda satuw hyzmaty.

Beýleki bäsdeşler bilen deňeşdirilende, önümleriňiziň haýsy artykmaçlyklary bar?

Önümleriň hünärmeni üçin bäsdeşimiz bilen deňeşdirilende çalşyp bolmajak artykmaçlygymyz bar.2002-nji ýyldan bäri ünsümizi jemledikgözleg we ösüş dizaýn we önümçilik stendlerinde.10 ýyllyk tejribe toplamak arkaly aMüşderiler bilen çuňňur ynam duýgusy, içerde we daşary ýurtlarda hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini aldy.

Kompaniýanyňyzyň tölegi nähili?

2.TT / Western Union / L / C.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?

Yourease hakda

Şençzhenen Yourease sport enjamlary kompaniýasy döredildi ......

Zawod gezelenji

Zawodymyz Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýär ......

Sergiler

Sorag-jogap

Gurşun wagty näçe wagt?Adatça önümçilik döwrümiz takmynan ......