Öňe bukulýan teleskopik akdyryjylar Awtoulag maslahat beriş stadionynyň oturgyjy YY-FT-P

Gysga düşündiriş:

Model: YY-FT-P

Ölçegi: W480mm * D542mm * H512mm

Material: HDPE (oturgyç) + Q235 Polat (çarçuwa)

Pedal: 18mm Laminat

Gaýtadan işlemegiň usuly: Poroşok sanjym amalyny ulanyp polat ýüz

Setir ini : 850mm

Setir beýikligi: 300mm

Oturgyç C / C : 480mm

Metion gözegçiligi: Elektrik gözegçiligi

Garawul: gapdal garawul + Yzky garawul

Şertler: Içerde


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň ady: Teleskopiki akartmalar

Yourease operasiýasy durnukly we ygtybarly, pes ses, ulgamyň durnuklylygyny ýokarlandyrmak, akartyjylary has ümsümleşdirmek, kuwwatlylygy has ýokary bolan akartyjylary has amatly etmek, akartyjylary ulanmagy has amatly etmek üçin her bölümi ýakyndan işlediň.

YY-FT-P - 8

Spesifikasiýa:480W * 542D * 512H

Setir ini: 850mm

Setir beýikligi: 300mm

Oturgyç C / C : 480mm

Metion gözegçiligi: Elektrik gözegçiligi

Garawul: gapdal garawul + Yzky garawul

YY-FT-P ululygy

Haryt maglumatlary

YY-FT-P jikme-jiklikleri 1

Bölekler we önüm aýratynlyklary

Oturgyç materiallary:Çig mal hökmünde ýokary dykyzlykly polietilen (HDPE) ulanylýar we içi boş galyplar bitewi emele gelýär.Bu material gowy suw geçirmeýän we täsire garşylygy, gowy mehaniki güýji we himiki durnuklylygy, şeýle hem gowy howa garşylygy (çydamly ýylylyga we sowuga garşylyk) bar, oturgyç reňki reňkiň dowamly we owadan bolmagyny üpjün edip biljek professional reňkleýji ussat toparyny ulanýar, oturgyç reňki müşderiniň talaplaryna laýyklykda özleşdirilmeli we şahsylaşdyrylan reňk shemalary dürli ýer aýratynlyklary üçin döredilip bilner.

Oturgyç bukulýan ýaý:Öňki ýaý, çig mal hökmünde 3 mm galyňlykda gyzgyn rulondan ýasalýar.Bu gyzgyn togalanan plastinka gowy berkligi we süýümliligi bar.Lazer kesilenden, egilmekden, kebşirlemekden we emele gelenden soň (ýokary ölçegli takyklyk) emele gelenden soň, ýalpyldawuk, çägeli we pos aýrylandan soň, üstüne poroşok sepilýär (poroşok sepmegiň galyňlygy 80μm-den az bolmaly däl) we taýýar önüm ýönekeý we owadan görnüşine eýe.

YY-FT-P 12

Yzky oturdylan buklama mehanizmi:Yzky oturdylan epleme mehanizminiň bölekleri lazer bilen kesilýär we galyplar bilen emele gelýär.Esasy material, GB50017-2003 "Polat gurluşynyň dizaýn spesifikasiýasyna" laýyk gelýän Q235.Patent aýratynlyklary bilen kompaniýa tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen buklama mehanizmini kabul edýär.Pnewmatiki öwrüm, öwrüm we ýerleşdirmek prosesi has ýumşak, az tagalla, ýerinde öz-özüni gulplamak, howpsuz we ygtybarly we duýgur.

Softumşak halta:Oturgyç ýokary derejeli matalary ulanyp, ýumşak örtülen oturgyç bilen enjamlaşdyrylyp bilner, könelmäge we solmaga çydamly bolup, özüňizi has rahat duýup bilersiňiz.Içki örtük, oturgyjyň berkligini ýokarlandyrýan ýokary dykyzlykly sowuk köpükli pagtadan ýasalýar.Oturgyjyň reňkini üýtgedip bolýar.Müşderiniň isleglerine görä düzülen.

Goşmaça esbaplaryň beýany:A. Oturgyç belgisi;B. hatar belgisi.

YY-FT-P - 7

  • Öňki:
  • Indiki: