Habarlar

 • Oturylyşyň dizaýn pikirleri

  Oturylyşyň dizaýn pikirleri

  Grandstand we grandstand dizaýnlary ýerleşişine görä üýtgeýär, şonuň üçin stend dizaýnlarynyň dürli ýerlere we / ýa-da ulanmaga laýykdygyny aýtmak dogry.Etraryş meýdançalarynda we uly stadionlarda uly gurluşlardan başlap, ýerli kiçi liganyň toparlaryny begendirmek üçin ulanylýan kiçijik oturgyç hatarlaryna çenli ...
  Koprak oka
 • Sergi syny | Yourease × 49-njy CIFF Guanç Guangzhouou öý ýarmarkasy üstünlikli tamamlandy

  Sergi syny | Yourease × 49-njy CIFF Guanç Guangzhouou öý ýarmarkasy üstünlikli tamamlandy

  29-njy iýulda pudagyň köp ünsüni özüne çeken 49-njy Hytaý (Guan Guangzhouou) halkara mebel ýarmarkasy tamamlandy.Dünýädäki iň ýokary senagat görkezijisi we Aziýanyň iň güýçli senagat görkezijisi hökmünde, şu ýylkydan bäri iň uly ýeke-täk sergi ...
  Koprak oka
 • Sport ýerlerinde ýangyn howpy

  Gimnaziýanyň aýratynlyklary: beýik potolok, uly aralyk, köp elektrik liniýalary, ýokary yşyklandyryş güýji we dürli bezegler.Stadionlarda bolup geçen ýangyna görä, ýangyn howpunyň ýüze çykyşlary başga, ýöne ýangynyň düýp sebäbi esasan ...
  Koprak oka
 • Umumy stadiondaky oturgyçlaryň klassifikasiýasy we aýratynlyklary

  Umumy stadiondaky oturgyçlaryň klassifikasiýasy we aýratynlyklary

  Stadiondaky oturgyçlar tomaşaçylar, VIP-ler we journalistsurnalistler üçin mümkin boldugyça ýokary hilli oturgyçlary üpjün etmeli, şonuň üçin bu gün merkezleşdirilen stadionlarda köplenç ulanylýan oturgyçlaryň birnäçe görnüşine serederis.A. Sanjym galyplaýjy akartyjylar, import edilýän polietilen we içi boş galyplaýyş prosesini ulanmak bilen ...
  Koprak oka
 • TASLAMA KESELI Paýlaşmak |Taýland halkara stadiony

  TASLAMA KESELI Paýlaşmak |Taýland halkara stadiony

  Bu 60000 adamlyk stadion - Tailandyň paýtagty Bangkokda ýerleşýän Taýland halkara stadiony Bir wagtlar bu ýerde Aziýa oýunlary, tomusky uniwersitet oýunlary 、 Aziýa kubogy Şu ýyl (2020), umumy abatlaýyş işleri geçirildi, oturgyç çalyşmak Oturgyçlaryň hemmesi Şençzhenen Yourease S ...
  Koprak oka
 • Stadionyň oturgyjyny we sport stadionynyň oturgyjynyň çözgüdini nädip saýlamaly

  Stadionyň oturgyjyny we sport stadionynyň oturgyjynyň çözgüdini nädip saýlamaly

  Gimnaziýa sport ýaryşlary we maşklar üçin ýerdir.Ulanyş häsiýetine görä stadiony ýaryş zaly we tejribe zalyna bölmek mümkin;Sport görnüşine görä, basketbol zaly, buz hokkeý zaly, ýeňil atletika zaly we ş.m. bölünýär .. Stadion ...
  Koprak oka
 • Stadionyň uly oturgyçlary: galypdan ýasalan oturgyçlar, sanjym galyply oturgyçlar we gaz kömegi bilen sanjylýan galyply oturgyçlar

  Stadionyň uly oturgyçlary: galypdan ýasalan oturgyçlar, sanjym galyply oturgyçlar we gaz kömegi bilen sanjylýan galyply oturgyçlar

  Stadionda akartyjy oturgyçlar, material, zarba galyplary, agaç, metal, ýumşak sumka, deri oturgyç, sanjym galyplaryna (gaz bilen berilýän sanjym galyplary) bölünip bilner, olaryň arasynda agaç, metal, ýumşak halta, deri oturgyç we beýleki oturgyçlar bar materiallary tapawutlandyrmak we tapawutlandyrmak gaty aňsat., ...
  Koprak oka
 • Stadionda oturmak üçin podiumyň we eminiň skameýkasynyň dizaýny

  Stadionda oturmak üçin podiumyň we eminiň skameýkasynyň dizaýny

  Oturylyşyk oturgyçlary tutuş zalyň iň gowy görüş hilinde ýerleşýär.Oturylyşyk, VIP zal we ýaryş meýdançasynda göni geçelgeler bolmaly.Oturylyşyk oturgyçlarynyň sany, esasan, ýeriň zerurlyklaryna görä kesgitlenýär.Umuman, 0,5-1 ...
  Koprak oka
 • Daşky akartyjy oturgyçlaryň reňkiniň uzak wagtlap dowam edip biljekdigi baradaky syr

  Daşky akartyjy oturgyçlaryň reňkiniň uzak wagtlap dowam edip biljekdigi baradaky syr

  Häzirki wagtda plastik oturgyçlaryň köpüsi stadion stendlerinde ulanylýar.Tebigy açyk şertlerde stadiondaky oturgyçlar ýylboýy ýeliň, günüň we ýagyşyň täsirine düşýär we uzak wagtlap gün şöhlesiniň aşagynda solup, döwülmegine, çişmegine we howa tozanyna ýykgyn edýär.çynlakaý täsir etjek beýleki meseleler ...
  Koprak oka
 • Yza çekilip bilinýän akýanlar hakda

  Yza çekilip bilinýän akýanlar hakda

  Sport zaly, çäreler merkezleri we zallar köplenç köp maksatly meýdançalar hökmünde ulanylýar we çeýe, köp oturgyç talap edýär.Şeýlelik bilen, giňişlikden has köp peýdalanyp bilýän we uzakdan dolandyrmak ýa-da el bilen erkin we çeýe görnüşde açylyp we ýapylyp bilinýän akdyryjy ulgam gelýär.Yza çekilip bilinýän ak ...
  Koprak oka
 • Epidemiýadan ejir çeken sport pudagynyň ýagdaýy barada gürleşiň

  Epidemiýadan ejir çeken sport pudagynyň ýagdaýy barada gürleşiň

  Şençzhenen uoreorease sport enjamlary kärhanasy-Sport stadionynda oturgyç öndürijisi 19 täze täç pnewmoniýa epidemiýasy ýüze çykaly bäri, täze täç pnewmoniýa epidemiýasy durmuşymyza we işimize birnäçe gezek täsir etdi we bu sport pudagymyzdan başga zat däl .Baglanyşygyň ösüşi ...
  Koprak oka
 • Stadiondaky oturgyçlar üçin reňk opsiýalary

  Stadiondaky oturgyçlar üçin reňk opsiýalary

  Reňk iň täsirli elementleriň biridir, sebäbi tebigaty adamlaryň duýgularyna gönüden-göni täsir edýär, reňk görüş gözelligini emele getirýän möhüm faktorlardan biridir.Tebigat reňkli, reňkli görnüşler adamlara şatlyk getirer, ajaýyp emeli reňk birleşmesi hem adamlara berip biler ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2