Umumy stadiondaky oturgyçlaryň klassifikasiýasy we aýratynlyklary

Stadiondaky oturgyçlar tomaşaçylar, VIP-ler we journalistsurnalistler üçin mümkin boldugyça ýokary hilli oturgyçlary üpjün etmeli, şonuň üçin bu gün merkezleşdirilen stadionlarda köplenç ulanylýan oturgyçlaryň birnäçe görnüşine serederis.

微 信 图片 _20220516143158

 

A.Sanjym galyplaýjy akartyjylar

Daşky görnüşi, tekiz çyzyklary, çydamly, güýçli howa garşylygy, arassalanmagy aňsat, giňden ulanylýan artykmaçlygy bilen import edilen polietilen we içi boş galyplaýyş prosesini ulanmak.Umuman ýönekeý we çalt gurnama bolup biler;berkidijiler çydamly we stadionlarda gündelik oturmak üçin amatly.

Aýratynlyklary: häzirki zaman dizaýny, ajaýyp tehnologiýa, uzak hyzmat ömri, täsire garşylyk. 

Ajaýyp material: import edilýän ýokary polietilenden öndürilen sanjym oturgyjy, halkara senagat standart ýörite plastmassa, pigment, ultramelewşe siňdiriji, antioksidant könelip we solup biler.

Ajaýyp güýç: halkara ülňülerine laýyklykda, milli standartlardan daşgary mehaniki aýratynlyklar.

Ajaýyp öndürijilik: ýokary güýçli çyglylyga garşy polietilen we sanjym galyplary arkaly, ýokary temperatura garşylygy we emeli çaltlaşdyrylan garrylyk synagy, uzak ömri.

微 信 图片 _20220701143621

 

B.Göçürilýän stend oturgyjy

Daşary ýurt ösen tehnologiýany ornaşdyrmak, hereketli stendiň dizaýny we ösüşi, amatly gurluş, ygtybarly güýç, agyrlyk güýjüniň eksantrik awtomatiki gulplama ýerleşişine bil baglamak amatly we ygtybarly ýygyndy.

Alýumin garyndy materialdan ýasalan ýönekeý gurluş, ýeňil agram, poslama garşylyk, ýokary güýç, ýokary berklik, zäherli däl, ýokary temperatura garşylyk, ýangyna garşylyk we beýleki aýratynlyklar, uzak hyzmat ömri, çyglylykdan, tekiz ýerden, aňsat arassa, hapalanmaz.

Häzirki zaman ýaşyl daşky gurşawy goramak talaplaryna, modully dizaýna, aňsat gurnama we tehniki hyzmatlara laýyklykda, dürli oturgyçlaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin beýik oturgyçlar ýokary arka, aşaky we tekiz üç görnüşe eýe. 

Hereket: ähli komponentler birleşdirilip bilner, merdiwan gurluşy, rezin ýeňli tigirli bölekler.

Kiçijik meýdany ýapyň: stendler ulanylmaýan mahaly, ýeňil agram sebäpli basgançaklar gapdaldan dikligine aňsatlyk bilen aýlanýar. 

Modully: dürli meýdançalaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ykjam oturgyç oturgyçlary ýygnalyp we aýrylyp bilner we beýleki funksional komponentler hem goşulyp bilner.

微 信 图片 _20220718154825

 

C.Uly oturgyçlaryň çalt ýygnalmagy

Çalt ýygnalýan oturgyçlar, isleg boýunça ýygnalyp bilinýän wagtlaýyn oturgyç ulgamynyň täze görnüşidir.Skaf bölümi hrizantema düwmesiniň skaf gurluşyny kabul edýär we öz-özünden işlenip düzülen skaf gurluşy, talaplara laýyklykda köp modully wagtlaýyn oturgyçlara birleşdirilen 48 görnüşli hrizantema düwmesiniň ýetişen skaf gurluşy bilen birleşdirilýär.

Aýratynlyklary 370mm (beýiklik) we 750mm (çuňlugy).Ony gurmak aňsat, sanjym galyplaýjy oturgyç oturgyçlary bilen deňeşdirip bolýar.

Kebşirlenen integral modul görnüşini kabul edýär, gatlak çarçuwasy alyş-çalyş, ýokary hilli uglerod süýşmegine garşy nagyşly pedal bilen ulanylyp bilner, her inedördül 350 kg göterip biler, wagtlaýyn stendiň iň ýokary derejesi 30 gata we beýikligi 11 metre ýetýär.Metalhli metal bölekleri galvanizli we pos çydamly.

 Aýratynlyklary: az gurluş, amatly gurluşyk we sökmek, esasy gurluş we giňişlik bölekleri adaty modully;

Iki işçi tarapyndan gurlan hersiniň agramy.Bilelikdäki gurluş ýerlikli, işlemek aňsat, ýeňil we ýönekeý, uly göterijilik ukyby, ýokary gurluş güýji, umumy durnuklylyk, howpsuz we ygtybarly.

Öz-özüňi gulplamak mehanizmi garaşsyz armaturalary kabul edýär.Plagin öz-özüni gulplamak funksiýasyna eýedir, paneli basyp gulplap ýa-da aýryp bolýar.Komponent seriýasyny standartlaşdyrmak, daşamak we dolandyrmak aňsat.

fotobank (13)

 

D.Elektrik agardyjy oturgyç

Işleýän wagtyňyz elektrik hereketlendiriji re modeimini, el bilen dolandyryş enjamyny we uzakdan dolandyryş enjamyny kabul ediň.

Yzyna: faner bilen örtülen premium oturgyç matasy bilen örtülen poliuretan ýokary hilli gubka.Gabyk hiliniň kontrplak galyplary.

Mata: faner bilen örtülen.

Aşakdaky gurluş, statiki we dinamiki ýük talaplaryny doly üpjün etmek üçin ösen mehaniki goldaw ulgamyny kabul edýär.

Goldaw aýagy, stendiň sinhron giňelmegini üpjün etmek we hereketli stendiň gyşarmazlygy üçin mehaniki sinhron seslenme enjamyny we beýleki şuňa meňzeş enjamlary kabul edýär.

Oturylyşygyň materiallary we materiallary poslama garşy, çyglylyga we posdan goraýan ýüzler bilen bejerilýär.

Oturylyşyk daşky görnüşi bilen owadan we tomaşaçylaryň üstünden süýşmeginiň öňüni almak üçin skidlere garşy çäreleri görýär.

Oturgyç oturgyjynyň flip görnüşi el bilen ýa-da elektrik, pru springina basyşynyň gyşarmagy eksenel yza gaýtarylýar, takyk, pes ses.

Oturmagyň iki gapdalynda gorag çäreleri bar we oturgyçlar awtomatiki usulda dikeldilýär, yza çekilende 20% burç bilen.

El tutawaçlary, ýokary hilli ABS materialy, oturgyç we arkasy bilen bir wagtyň özünde ýykylýar, has çydamly, ýörite döredilen neýlon pagta, agaçdan ýa-da sintetiki poluň üstüni goraýar.

微 信 图片 _20220530101153


Iş wagty: Awgust-05-2022