Sergi syny | Yourease × 49-njy CIFF Guanç Guangzhouou öý ýarmarkasy üstünlikli tamamlandy

29-njy iýulda pudagyň köp ünsüni özüne çeken 49-njy Hytaý (Guan Guangzhouou) halkara mebel ýarmarkasy tamamlandy.Dünýäniň iň ýokary senagat görkezijisi we Aziýanyň iň güýçli senagat görkezijisi hökmünde, sergi pudagy täzeden başlaly bäri şu ýylky iň uly ýeke-täk sergi, bu pudak üçin her ýyl ýokary derejeli wizual toý hödürleýär!“Yourease” her ýyl täze önümlerini sergi zalyna getirdi, marka potensialyny boşatdy we gelýänleriň köpüsine özboluşly özüne çekiji sowgat berdi.

 微 信 图片 _20220818103821

Esasy artykmaçlyk hökmünde “ýokary hilli ilkinji + ýöriteleşdirilen dizaýn” stadiondaky oturgyç markasy hökmünde ulanyjylara esasy stadionlar üçin çözgütler hödürleýär we göçme teleskopik stendleri, durnukly oturgyçlary we hereketli alýumin erginlerini sergide görkezýär.Stendler, metal stendler we beýleki goldaw önümleri stadion meýdançasynyň täze görnüşini döredýär.

 微 信 图片 _20220803100853

 

Interaktiw tejribe

Müşderiniň zerurlyklaryny çözüň

CIFF Guanç Guangzhouou, 4 günlük sergi şu tomus başynda tutaşdy.Gözleg we ösüş, dizaýn, önümler, hyzmatlar we sanlylaşdyrma ýaly bäş sany esasy pudagy döwrebaplaşdyrmakdan başlap, häzirki zaman uniwersitet şäherçesiniň estetikasyny açmak üçin global dizaýn güýçlerini birleşdirip, ilkinji gezek Guanç Guangzhououda önümleriň täze tapgyry işe girizildi.“Yourease” -iň elmydama çözmegi talap edip gelýän bir nokady: gonmak hyzmatynyň mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak.Asyl dizaýn täze önümler ajaýyp görnüş döretdi we ajaýyp öwüşgin çaýdy.Bu sergini barlamak we tomaşa etmek üçin sansyz tomaşaçylary özüne çekdi.

微 信 图片 _20220818103925

 

Bilelikde has gowy guruň

Stadion meýdançasynyň täze nusgasyny dörediň

Tehnologiýanyň, funksiýanyň, daşky gurşawy goramagyň we howpsuzlygyň dört elementi we asyl dizaýn önümi, her bir tekstura, her bir material, her bir senet seçimi we reňk gabat gelmegi bilen halkara ülňüleriniň esasy mowzugy, ünsüňizi we täzeligiňizi duýmaga mümkinçilik berýär.“Yourease” markasynyň aýratynlyklaryny we dizaýn ölçeglerini köp ölçegden açyň.

微 信 图片 _20220818103938

 

Yourease, “daşky gurşawy goramak halkara düşünjelerine we soňky tendensiýalara berk laýyk gelýän ygtybarly, täze, howpsuz, ekologiýa taýdan arassa we tygşytly önümler bilen üpjün edip,“ okuwçylaryň saglygyna we paýhasyna bilelikde ýaşamak ”we“ mekdep giňişligini täzeden kesgitlemek ”düşünjesine eýerýär. .Önümler ýapyk basketbol meýdançalary, ýapyk leksiýa zallary, açyk futbol meýdançalary, açyk meýdançalar we ş.m. ýaly esasy sport meýdançalarynyň köp bölegini öz içine alýar we halkara daşky gurşawy goramak we hil standartlaryna laýyk gelýän ähli taraplaýyn berk synaglardan geçdi, şol sanda ISO9001 halkara hil ulgamy sertifikaty, ISO14001 Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy kepilnamasy, Hytaýyň daşky gurşaw belgilemesi önümi kepilnamasy we SGS, CE we beýleki şahadatnamalar.

微 信 图片 _20220803101017 微 信 图片 _20220803101158 微 信 图片 _20220818103908 微 信 图片 _20220818103928 微 信 图片 _20220818103932

 微 信 图片 _20220818105844

Geljege garamak, intellektual döredijiligi ösdürmek we täze energiýa terbiýelemek

Qualityokary hilli önümler, arkasyndaky güýçli üpjünçilik zynjyrynyň güýji bilen aýrylmazdyr.Yourease, 10 ýyl bäri mekdep mebel pudagyna çuňňur gatnaşýar, wertikal üpjünçilik zynjyry ulgamyny yzygiderli çuňlaşdyrýar, sanly ösüşi ösdürýär, kärhanany awtomatlaşdyrmagyň we akylly önümçiligiň derejesini hemmetaraplaýyn ýokarlandyrýar we taslamany gowşurmagyň netijeliligini ýokarlandyrýar.Müşderiler ýokary hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýärler.

 微 信 图片 _20220803101004

CIFF Guanç Guangzhouou sergisi üstünlikli tamamlandy

Yourease ajaýyp

Geljekde her bir müşderini hünär hyzmatlary bilen garşylamagy dowam etdireris

Yourease, maslahatyňyzy we hyzmatdaşlygyňyzy makullaýar!微 信 图片 _20220818103856

Whatsapp / Tel:+86 18319127461
Weçat:18319127461
E-poçta:sales3@yyysports.com
Sahypa:yourease-seating.com/youreaseseating.com /yyysports.com
Alibaba web:https://yourease.en.alibaba.com
Salgysy:A bina, No. 25, Sinhu ýoly, Guanlan köçesi, Longhua Täze Dist.Şençzhenen, Hytaý

Iş wagty: Awgust-18-2022