Sport ýerlerinde ýangyn howpy

深圳 体育 中心 -5
Gimnaziýanyň aýratynlyklary: beýik potolok, uly aralyk, köp elektrik liniýalary, ýokary yşyklandyryş güýji we dürli bezegler.
Stadionlarda bolup geçen ýangyna görä, ýangyn howpunyň ýüze çykyşlary başga, ýöne ýangynyň düýp sebäbini esasan stadionlaryň ýangyn howpy bilen baglanyşdyryp bolar.
Aşakdaky pikirler bilen tamamlanýar:
1. Gurluşyk meýdany uly, adamlar gür, ot mazary gijikdirilýär we ewakuasiýa etmek kyn: gimnaziýa adaty köpçülikleýin ýygnanýan ýerdir.
Aýlanylýan howanyň köp mukdary tebigy ýanmak şertlerine eýedir we ýangyn perdesiniň uzaldyş şertlerini emele getirýär.Iň uly aýratynlygy, güýçli sosial tebigaty we işgärleriň ýokary jemlenmegi.STEM işgärleri tarapyndan dykyzlyk
Uly, ewakuasiýa etmek üçin köp wagt gerek.Fireangyn dörän halatynda adamlar howsala düşýärler we biri-birini ýygnaýarlar, netijede çykyşlaryň petiklenmegi, ezilmegi we aýak basmagy bolýar.
2. Dürli görnüşli funksiýalar we görnüşler, köp ýanýan we uly ýangyn ýükleri: Uly gimnastika, dürli top oýunlary we beýleki sport ýaryşlaryndan başga-da, gimnaziýa möhüm ýygnaklary geçirmek üçin ulanylýar.
Sport, güýmenje we jemgyýetçilik çäreleriniň giň ulanylyşy we köp sanly tomaşaçy üçin ýeri boldy.Esasanam sport zalynda köp ýanýan materiallar bar
Lýuks, ýokary derejeli we gowy ses effektlerini yzarlamak üçin käbir ýokary derejeli gimnaziýalar bezeg üçin agaç we plastmassa süýümleri ýaly köp ýanýan materiallary ulanýarlar, ýangyn çeşmeleri bilen ýüzbe-ýüz bolanda gaty ýanmak aňsat.
Ge Yanan ýakyň we çalt.
3. Elektrik enjamlary, dürli ýangyn howplary we betbagtçylyga sebäp bolýan köp faktor bar: gimnaziýada köp sanly elektrik enjamlary we ot ýakmak çeşmeleri, şeýle hem iş stolunda ulanylýan stol çyralary, asman çyralary, sahna çyralary we potolok çyralary bar. teatr çykyşlary
Köp sanly we ýokary güýji bolan kowalamak çyralarynyň birnäçe görnüşi bar.Nädogry ulanylsa, ýerli artykmaç ýüküň ýa-da setiriň gysga utgaşmagyna sebäp bolup, ýangyna sebäp bolýar.2010-njy ýylyň dekabrynda Hangzhou Huanglong gimnaziýasy geçirildi
Elektrik simleri ýangyna sebäp boldy.
4. Täze materiallar we ýokary tüsse zäherliligi bar: Soňky ýyllarda täze gurlan gimnaziýalar “uly, täze, geň we aýratyn” aýratynlygy görkezdi.
Howanyň hapalanmagynyň ýüze çykmagy köp mukdarda zäherli we zyýanly flýu gazynyň emele gelmegi we gury ýanýan maddalaryň, kömürturşy gazynyň, kömürturşy gazynyň, kükürdiň dioksidi, ammiak, kükürdiň tapawudy bilen baglanyşyklydyr.
Kislorod, ammiak oksidi we çylşyrymly düzümi bolan beýleki zäherli gazlar.Mundan başga-da, desgalaryň köpüsi ýangyna garşylygy pes bolan we ýangyn dörän halatynda ýykylmaga ýykgyn edýän polat desgalardyr.
5. Boş ýer uzyn, adaty ýangyn söndürijiler we ýangyn söndüriji enjamlar netijeli işläp bilmeýär: uly gimnaziýalarda giň ýer bar, adaty ýangyn söndürijiler we awtomatiki ýangyn söndüriji enjamlar uzak aralyga eýe,
Fireangyny takyk kesgitlemek we ýangyn duýduryşy bermek kyn, howpsuzlyk duýduryşy we awtomatiki ýangyn söndürmek wezipesine ýetmek kyn.


Iş wagty: Awgust-12-2022