Stadionyň oturgyjyny we sport stadionynyň oturgyjynyň çözgüdini nädip saýlamaly

Gimnaziýa sport ýaryşlary we maşklar üçin ýerdir.Ulanyş häsiýetine görä stadiony ýaryş zaly we tejribe zalyna bölmek mümkin;Sport görnüşine görä, basketbol zaly, buz hokkeý zaly, ýeňil atletika zaly we ş.m. bölünýär. Stadion tomaşaçylar üçin oturgyç sanyna görä uly, orta we kiçi ululyklara bölünip bilner.

 

YY-LN-P -1

 

1. Uly oturgyçlaryň saýt meýilnamasy  

Stadionlarda oturgyçlar oturdylmazdan ozal ähli talaplar gözden geçirilmelidir.Stadionyň geometriýasy we stadionyň kuwwatyny kesgitleýän beýleki faktorlar gutarnykly bolmaly.Stadion meýilleşdirilende, tomaşaçylaryň takmynan sanyny müşderiniň stadionyň tomaşaçy kuwwatyna bolan talaplaryna görä bahalandyryp bolar.Detailshli jikme-jiklikler ýeriň baş meýilnamasyna girizilmeli.

Gimnaziýa köpçüligiň ýygnanýan ýeri, esasanam zal.Bu binalarda jemgyýetiň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin dürli düzgünler we parametrler bar.Stadionlaryň tomaşaçy meýdançalaryny meýilleşdireniňde göz öňünde tutulmaly köp faktor bar.Mysal üçin, tomaşaçylaryň gaçmagynyň ululygyny kesgitlänimizde, degişli diňleýjiniň meýdanyna we her bir diňleýjiniň ýerindäki oturgyç sanyna ýüzlenmelidiris. 

Stadionyň zaly, adatça, tomaşaçylaryň umumy sany we gaçmak ýollary bilen bölümlere bölünýär.Üçekli ýa-da bölekleýin üçekli ýapyk meýdançalar açyk howa meýdançalaryndan has gowy howpsuzlyk talaplaryna laýyk gelýär.Zalyň bölümleri, adatça, okuw programmalarynyň çäkleri bilen däl-de, eýsem käbir beýleki faktorlar bilen bölünýär.Ueeriň gutarnykly kabul edilmeginde, diňleýjileriň doly ewakuasiýa wagtyny almak üçin eşidişleriň sany we gyssagly çykyşlaryň giňligi bellenen deňleme shemasy bilen hasaplanýar.

Açyk we wertikal auditoriýa meýdançalaryna jikme-jik talaplar üçekli ýapyk meýdançalardan düýpgöter tapawutlanýar.Adatça açyk oturgyçly stadionlar iki koridoryň arasynda 40 orunlyk mümkinçilik berýär.Oorapyk oturgyçly ýerler iki geçelgäniň hersinde 20 oturgyç bolup biler.Mundan başga-da, ýapyk tomaşaçylaryň hersinde azyndan iki pyýada ýoly we bir gyssagly çykyş çykyşy bolmaly.Her ädimiň beýikligi we ini we her gatdaky tomaşaçy oturgyçlarynyň arasyndaky eňňit beýikligi standartlara laýyk bolmaly.

 微 信 图片 _20220530105418

2. Stadiondaky oturgyçlaryň görnüşleri 

 

2.1 Sanjym galypdan ýasalan oturgyçlar: Sanjymly galypdan ýasalan oturgyçlar arzan bahadan, UV garşylygy, aňsat plastisit we deformasiýa ýok.

2.2 owingumşak galyplaýyş oturgyjy: gowy mehaniki häsiýetleri we täsire garşylygy ýokarlandyrmak üçin sanjym galyplary esasynda, bir gezeklik gaýtadan işleme galyplary bilen import edilýän ýokary dykyzlykly polietilen HDPE kabul edýär.Doly görnüşi, tekiz çyzyklary, çydamly, güýçli howa garşylygy, arassalanmagy aňsat, açyk reňk formasy, daşky gurşawy goramak we howpsuzlyk ony giňden ulanýar.

2.3 Agaç oturgyçlar gaty gymmat we kiçi ýapyk gimnaziýalar üçin amatly.Emma, ​​ýeňil ýylylygy giňeltmegiň gysylmagy we däli, pyçak ýetmezçiligi sebäpli köplenç gaýtadan işlemek we örtmek zerur, şonuň üçin amaly derejesi beýle giňden ulanylmaýar.

2.4 Softumşak halta, deri oturgyç: Oturgyç üç bölege bölünýär, aşagy agaçdan we plastmassadan, aşagy kompýuter köpüginden, üstü mata ýa-da deri bolup biler.Onuň artykmaçlyklary rahat, ýumşak we asylly görnüşdir.Adatça VIP oturgyçlar we podiumlar esasan bu materialdan ýasalýar.

 

fotobank (22)

 


Iş wagty: Iýul-15-2022