Sport Bleachers Awtoulag maslahaty Plastiki bukulýan stadionyň içerde we daşarda oturmagy

Gysga düşündiriş:

Model: YY-ZT-P

Ölçegi: 435W * 552D * 782H mm

Material: PP PP (polipropilen) + Alýumin şöhlesi + Gyzgyn galawnizirlenen stansiýa

Reňk: Custöriteleşdirilen

Gaýtadan işlemek usuly: gaz kömek etdi

Gurnama usuly: diwara gurlan, pola oturdylan

Itionsagdaýlar: Daşarda / Içerde


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önüm aýratynlyklary

  Milli daşky patent

  Başlyk

  Model: YY-ZT-P

  Material: Dokary dykyzlykly polietilen (HDPE)

  Material ülňüler: Howa garşy, ýangyna garşy, UV garşy, ýokary we pes temperatura

  Görnüşi: Maslahat

  Eplenme mehanizmi: Baharyň bukulmagy

  Ölçegi: ini: 435mm;Çuňlugy: 552mm;Boýy: 782mm;C / C: 80480mm

  Garaşan

  Material: Polat

  Faceerüsti bejermek: Poroşok örtük / Gyzgyn galvanizli

  Material ülňüler: Täsirlere çydamly, ýelmeşme, Duz pürküji garşylygy, ýylylyga garşylyk

  Armrest: islege bagly

   

  Görnüş

  Oturýan belgisi

  Kubok eýesi

  Tabak goşuň
  Gurnama

  Diwara oturdyldy

  Gata oturdyldy

  fotobank (8)

  Haryt ölçegi: 435 * 552 * 782mm

  fotobank (14)

  Kompaniýanyň maglumatlary

  Şençzhenen Yourease sport enjamlary kompaniýasy10 ýyllyk tejribesi bolan teatrlar, sport, bilim we esasy ýerler üçin sport oturgyçlarynda ýöriteleşendir.Oorapyk yza çekilip bilinýän akartyjylar we açyk akartyjylar boýunça iň meşhur hünärmen, dizaýn, önümçilik we gurnama.Dürli ýerler üçin ýokary hilli sport desgalary, Europeewropa, Awstraliýa, Amerika we ş.m. ýaly dünýäniň dürli künjeklerindäki sport meýdançalary bilen üpjün etdik.

  kompaniýa barada maglumat.

  Sorag-jogap

  1. Gurşun wagty näçe wagt?

  Adatça önümçilik döwrümiz takmynan 40 gün.Müşderiniň ýörite haýyşy bar bolsa, önümçilikden ozal berlen taslama wagt tablisasyna garşy önümçiligiň ösüşini çaltlaşdyrarys.

  2. Maňa teklip gerek bolsa, haýsy maglumatlary isleýärsiňiz?

  Müşderiler belli bir oturgyjyň bahasyny bilmek isleseler, bize DWG çyzgysyny, suratlaryny (mümkin bolsa), gurluşyk meýdançalarynyň gidişini beriň.Oturýan ýerlerimiziň ölçeglerine we ýangyndan çykmagyň halkara howpsuzlyk talaplaryna laýyklykda anyk ädimler bilen kanagatlanýandygyna baha bereris.

  Teleskopiki meýdançalaryň taslamalary barada, ýokardaky resminamalardan başga-da, saýtdaky oturgyçlaryň mukdaryny, üçegiň beýikligini we ýer göterijilik ukybyny we ş.m. aýdyň.Bu resminamalara laýyklykda iň oňat çözgüt hödürläris.

  3. Gurlan ulgamy ýa-da diňe bölekleri berýärsiňizmi?

  Umuman aýdanymyzda, bölekleri ýetirýäris.Müşderi gurnalan ulgamy eltmegimizi haýyş etse, gowy.Emma ulgam ölçegi konteýneriň göwrümine laýyklykda berk bolar we ýük bahasyna esasan ýokarlanar.

  4. Getirmegiň wagty näçe?

  Dürli ýurtlar we sebitler üçin eltmegiň wagty başga.

  5. Kepilligiňiz näçe wagtlap?

  Adam tarapyndan döredilen zyýandan başga 5 ýyl kepillik.Bir ýyl mugt hyzmat etmek, beýleki ýyllar töleg gerek.Kepillik döwründe satyjymyz, biri-biri bilen gowy aragatnaşyk saklamak üçin müşderilerimize yzygiderli baryp görer.Şeýle hem, müşderä ömrüniň dowamynda satuw hyzmatyndan soň berip bileris.

  6. Beýleki bäsdeşler bilen deňeşdirilende önümleriňiziň haýsy artykmaçlyklary bar?

  Önümleriň hünärmeni üçin bäsdeşimiz bilen deňeşdirilende çalşyp bolmajak artykmaçlygymyz bar.2002-nji ýyldan başlap, gözleg we ösüş dizaýny we önümçilik stendlerine ünsi jemledik.10 ýyllyk tejribe toplamak arkaly, müşderiler bilen çuňňur ynam duýgusyny döretdik, içerde we daşary ýurtlarda hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini aldyk.

  7. Kompaniýanyňyzyň tölegi nähili?

  TT / LC / Söwda kepilligi

  fotobank (2)

 • Öňki:
 • Indiki: