stadion stadion stadion üçin plastik stadion oturgyç

Gysga düşündiriş:

Model: YY-MS-P

Oturgyç materialy: HDPE

Oturgyçlary gaýtadan işlemegiň usuly: owingumşak galyp

Gurnama usullary: pleönekeý gurnama, diwar dagy, pol dagy

Ulanylyşy: Açyk / ýapyk stadion

: Agdaýy: UV garşy; oda garşy; suwa garşy

Kartifikasiýa: CE, ISO9001, ISO14001, ISO45001, SGS, BS

 

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

  1. Oturgyjyň ölçegi

图片 133Surat 1: gapdal görnüş 2: ýüz görnüşi

图片 1223-nji surat: gapdal görnüş 4: ýüz görnüşi

图片 144

5-nji surat: gapdal görnüş 6: ýüz görnüşi

 

  1. Reodeim: tekiz, diwara oturdylan we pol oturdylan Ulanylýan önümler: polat gurluş, stendler.

Önümiň materialy we material beýany: ýokary dykyzlykly polietilen (HDPE) çig mal, içi boş galyp;oturgyç reňki saýlanan professional reňkleýji ussatlyk.Maddy aýratynlyklary:

² Polietilen (HDPE) çig plastmassa Saud Arabystany BN-den getirilýär;Model 5502

Ing Garrylyga garşy serişde, Şweýsariýadan getirilýän açyk garrylyga garşy serişde;

High qualityokary hilli reňkli ene reňkiniň ulanylmagy önümiň uzak ýyllap ýitmezligini, çydamly we poslamaýan çig malyň gowy suw geçirmeýän we täsir garşylygy, gowy mehaniki güýji we himiki durnuklylygy, howa çydamlylygy (ýylylyk garşylygy we sowuga garşylyk).

Önüm prosesi we prosesiň beýany: içi boş galyp emele getiriş prosesi, içi boş zarba galyplary inçe gabyk çukur önümlerinde, himiýa senagatynda we gaplamasynda iň köp ulanylýan plastmassa gaýtadan işlemek usulydyr.Boş zarba galyplary, ekstruderden alynýan ekstruziýa, henizem turba termoplastiki boşlugynyň ýumşadyjy görnüşinde, soňra bolsa gysylan howada, galyndy boşlugynyň deformasiýasy boýunça boş ýer döretmek üçin howa basyşynyň ulanylmagy, şeýlelik bilen gysga boýly boş önümler.

Boş zarba galyplary dürli inçe gabyk çukur önümlerini, himiki we gündelik gaplaýyş gaplaryny, şeýle hem çagalar oýnawaçlaryny öndürmek üçin giňden ulanyldy. Boş zarba galyplary (zarba galyplary diýlip hem atlandyrylýar) çukur önümleri üflemegiň we emele getirmegiň usulydyr. gaz basyşy.Iň köp ulanylýan plastmassa gaýtadan işleýiş usuly we çalt ösýän plastmassa emele getiriş usulydyr.Blowüze çykarmak üçin ulanylýan galyndy diňe otrisatel galyndydyr (konkaw galyp).Sanjym galyplary bilen deňeşdirilende, enjamyň bahasy has pes, uýgunlaşma has güýçli, galyplaýyş öndürijiligi gowy (pes stres ýaly) we çylşyrymly egrem-bugram (şekilli) önümler emele gelip biler.

1 ular Tegelek turba materialynyň beýany: material Q235, materialda ortaça uglerod bar, oňat hemmetaraplaýyn öndürijilik, güýçli kuwwat, plastisit we kebşirleme.Surfaceer ýüzüne gyzgyn çümmek önümiň gözelligini we poslama garşylygyny netijeli ýokarlandyryp biler.

2) Berkidiji material beýany: Q235 üçin material, ýerüsti gyzgyn sink ýa-da poroşok pürküji bejergisi.Önümiň gözelligini we poslama garşylygyny netijeli ýokarlandyryp biler

3 foot Aýak materialyny goldamak: alýumin garyndy profil üçin material.Material pes dykyzlygy, ýokary güýji, gowy geçirijiligi, gowy poslama garşylygy we aňsat gaýtadan işlemegiň artykmaçlyklaryna eýedir.

4 Block Blokirleme materialynyň ulanylyşy: Winilden ýasalan polimerler, adatça PVC diýlip atlandyrylýan kristal däl materiallardyr.materiallar ýangyjy däl, ýokary güýç, howa garşylygy we ajaýyp geometrik durnuklylyk.PVC oksidantlara, reduktorlara we güýçli kislotalara güýçli garşylyk görkezýär.

 

   • Öňki:
  • Indiki: