Stadionyň oturgyç auditoriýasy stadionyň oturgyçlary Açyk / ýapyk YY-MT-P üçin plastik arassalaýjy oturgyçlar

Gysga düşündiriş:

Model: YY-MT-P

Ölçegi: 417W * 477D * 312H

Material: HDPE

Reňk: Custöriteleşdirilen

Gaýtadan işlemegiň usuly: owingumşak galyp

Şertler: Açyk, ýapyk


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň ady: Stadionyň oturgyjy

  Kesgitli akartyjy oturgyçlarymyz gönüden-göni konsert ädiminde gurnalyp bilner, üç dürli gurnama usuly bar, birinjisi ýerüsti gurnamak üçin, ikinjisi gapdal gurnamak üçin, üçünjisi dikligine gurnamak üçin HDPE / PP üçin stadionymyzdaky oturgyç materialy, zarba galyplaryny gaýtadan işlemegiň usuly. ýeke ulanmak wagty, pes hyzmat we ajaýyp myhman tejribesi.

  800-2

  Maddy aýratynlyklary

  1.Polietilen (HDPE) Saud Arabystany BN-den çig plastmassa getirilýär;Model 5502

  2.Anti garramak serişdesi, Şweýsariýadan getirilen açyk garrylyga garşy serişde;

  3. qualityokary hilli reňkli ene reňkini ulanmak önümiň köp ýyllap öçmezligini, çydamly we poslamaýan çig malyň gowy suw geçirmeýän we täsir garşylygy, gowy mehaniki güýji we himiki durnuklylygy, gowy howa garşylygy (ýylylyga garşylyk) üpjün edip biler. we sowuga garşylyk).

  YY-MT-P 1

  Sorag-jogap

  1. Gurşun wagty näçe wagt?

  Adatça önümçilik döwrümiz takmynan 40 gün.Müşderiniň ýörite haýyşy bar bolsa, önümçilikden ozal berlen taslama wagt tablisasyna garşy önümçiligiň ösüşini çaltlaşdyrarys.

  2. Maňa teklip gerek bolsa, haýsy maglumatlary isleýärsiňiz?

  Müşderiler belli bir oturgyjyň bahasyny bilmek isleseler, bize DWG çyzgysyny, suratlaryny (mümkin bolsa), gurluşyk meýdançalarynyň gidişini beriň.Oturýan ýerlerimiziň ölçeglerine we ýangyndan çykmagyň halkara howpsuzlyk talaplaryna laýyklykda anyk ädimler bilen kanagatlanýandygyna baha bereris.

  Teleskopiki meýdançalaryň taslamalary barada, ýokardaky resminamalardan başga-da, saýtdaky oturgyçlaryň mukdaryny, üçegiň beýikligini we ýer göterijilik ukybyny we ş.m. aýdyň.Bu resminamalara laýyklykda iň oňat çözgüt hödürläris.

  3. Gurlan ulgamy ýa-da diňe bölekleri berýärsiňizmi?

  Umuman aýdanymyzda, bölekleri ýetirýäris.Müşderi gurnalan ulgamy eltmegimizi haýyş etse, gowy.Emma ulgam ölçegi konteýneriň göwrümine laýyklykda berk bolar we ýük bahasyna esasan ýokarlanar.

  4. Getirmegiň wagty näçe?

  Dürli ýurtlar we sebitler üçin eltmegiň wagty başga.

  5. Kepilligiňiz näçe wagtlap?

  Adam tarapyndan döredilen zyýandan başga 5 ýyl kepillik.Bir ýyl mugt hyzmat etmek, beýleki ýyllar töleg gerek.Kepillik döwründe satyjymyz, biri-biri bilen gowy aragatnaşyk saklamak üçin müşderilerimize yzygiderli baryp görer.Şeýle hem, müşderä ömrüniň dowamynda satuw hyzmatyndan soň berip bileris.

  6. Beýleki bäsdeşler bilen deňeşdirilende önümleriňiziň haýsy artykmaçlyklary bar?

  Önümleriň hünärmeni üçin bäsdeşimiz bilen deňeşdirilende çalşyp bolmajak artykmaçlygymyz bar.2002-nji ýyldan başlap, gözleg we ösüş dizaýny we önümçilik stendlerine ünsi jemledik.10 ýyllyk tejribe toplamak arkaly, müşderiler bilen çuňňur ynam duýgusyny döretdik, içerde we daşary ýurtlarda hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini aldyk.

  7. Kompaniýanyňyzyň tölegi nähili?

  TT / LC / Söwda kepilligi

  Habarlaşyň
  Şençzhenen Yourease sport enjamlary kompaniýasy
  Satyş: Mandy Su
  Jübi telefony: +86 15994728619 Salgysy: Sinhu ýoly, 25-nji jaý,
  Telefon: +86 75526962680 Guanlan köçesi, Longhua Dist.Şençzhenen
  Faks: +86 75526655126 Web sahypasy: www.yyysports.com
  Weçat: 15994728619 Alibaba web sahypasy: www.yourease.en.alibaba.com

 • Öňki:
 • Indiki: