Teleskopiki oturgyç oturgyjy YY-LN-P üçin oturgyç

Gysga düşündiriş:

 • Model: YY-LN-P
 • Ölçegi: W452mm * D304mm * H235mm
 • Material: HDPE (oturgyç) + Q235 Polat (çarçuwa)
 • Pedal: 18mm Laminat
 • Gaýtadan işlemegiň usuly: Poroşok sanjym amalyny ulanyp polat ýüz
 • Setiriň ini : 700mm
 • Setir beýikligi: 250mm
 • Oturgyç C / C : 452mm
 • Metion gözegçiligi: Elektrik gözegçiligi
 • Garawul: gapdal garawul + Yzky garawul
 • Şertler: Içerde

 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň ady: oturgyç oturgyjy

  Kesgitlenen akartyjy oturgyçlarymyz konsert ädiminde gönüden-göni gurnalyp bilner, üç dürli gurnama usuly bar, birinjisi ýerüsti gurnamak üçin, ikinjisi gapdal gurnamak üçin, üçünjisi dikligine gurnamak üçin stadionymyzyň oturgyç materialy HDPE / PP, zarba galyplaryny gaýtadan işlemegiň usuly. ýeke ulanmak wagty, pes hyzmat we ajaýyp myhman tejribesi.

  YY-LN-P -2

  Aýratynlygy: 452W * 304D * 235H 

  LN-jikme-jiklikler

  Bölekler we önüm aýratynlyklary

  Oturgyç materiallary:Çig mal hökmünde ýokary dykyzlykly polietilen (HDPE) ulanylýar we içi boş galyplar bitewi emele gelýär.Bu material gowy suw geçirmeýän we täsire garşylygy, gowy mehaniki güýji we himiki durnuklylygy, şeýle hem gowy howa garşylygy (ýylylyga we sowuga çydamlylygy) bar, oturgyjyň reňki reňkiň dowamly we owadan bolmagyny üpjün edip biljek hünärmen reňkleýji ussat toparyny ulanýar, oturgyjyň reňki müşderiniň talaplaryna laýyklykda özleşdirilmeli we şahsylaşdyrylan reňk shemalary dürli ýer aýratynlyklary üçin döredilip bilner.

  Tekiz oturdylan berkidijiler:Oturgyjyň aşagynda tekiz oturdylan berkidijiler bar.Berkidijiler 2 mm galyňlykda ýokary hilli reňkli galvanizli polatdan ýasalýar we kebşirlemezden möhürlemek arkaly emele gelýär.Oturmak aňsat, howpsuz we çalt.

  Goşmaça esbaplaryň beýany: A..Nom belgisi;B. hatar belgisi.

  fotobank (27)

  Taslama meselesi

  Taslama meselesi

  Kompaniýanyň maglumatlary

  kompaniýa barada maglumat.

  Sorag-jogap

  1. Önümçilik prosesiňiz nähili?

  Islegiňizi aýdyň - DWG we JPG faýlyny size beriň - Taslama meýilnamasyny size mugt beriň - Meýilnamany täzeden gözden geçiriň - Meýilnamany tassyklaň - 30% goýum töläň - Önümçilik - Balans töläň - Harytlary eltiň - Taslamany gurmak - kepillik Hyzmat.

  2. Önümleriňiziň adaty gowşuryş wagty näçe wagt?

  Her elementiň mukdaryna baglylykda , Adatça, deslapky tölegi alandan soň 20-30 günüň içinde iberiler.


 • Öňki:
 • Indiki: