Oreapyk ýapyk elektrik teleskopiki oturgyç akdyryjy ulgamy

Gysga düşündiriş:

Oreapyk ýapyk elektrik teleskopiki oturgyç akdyryjy ulgamy


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Oreapyk ýapyk elektrik teleskopiki oturgyç akdyryjy ulgamy

  teleskopiki oturgyç (1)

   

  Hyzmatdaşlyk prosesi:

  Islegiňizi aýdyň - S.DWG we JPG faýlyny aýlaň - Size mugt dizaýn meýilnamasy- R.meýilnamadan çykmak -Meýilnamany tassyklaň -30% goýum töle - P.öndürmek -Balans tölemek - D.harytlary eltmek -Taslamany gurnamak - kepillik hyzmaty

  ÖNÜMLER PARAMETERI

  Marka: Yourease (2002-nji ýyldan bäri)

   

  Şahadatnamalar: CE / SGS / TUV / ISO9001 / ISO14001 / OHSAS 18001

  EN12727-2016 / EN13200-5 / EN13200-6

   

  ÖNÜMLER PARAMETERI
  Haryt ady Teleskopik akartmalar
  Bleacher ululygy Düzeltmegi kabul ediň
  Reňk Greenaşyl, Sary, Gök, Gyzyl we ş.m. (özleşdirmegi kabul ediň).
  Materias Başlyk: HDPE (Katar HDPE 100% import, gaýtadan işleýän material ýok).
  Gurluşy: Q235 Polat(Qualityokary hilli sowuk rulonly plitalar, ýerüsti bejeriş tozy.
  Pedal: PVX bilen 11 gat gaty agaç laminat (galyňlygy 18 mm Ewkalipt).
  Koridor 800mm-1200mm, özleşdirmegi kabul ediň.
  Motor 750V / 550V.
  Dolandyryş

  Ulgam380V Elektrik üpjünçiligi, 220V ingagtylyk elektrik üpjünçiligi.Daşamak

  Potensial200KG / oturgyç.MOQ100 toplum.Gurnama

  GörnüşiDiwara berkidilen / Göçme bölümler / Alnan / Syýahat bölümleri.ArzaStadion, gimnaziýalar, oýun meýdançasy, okuw meýdançasy, mekdepler, sport meýdançasy, klublar we ş.m.GaplamakAdatça köpürjikli pagta we agaç tekjeli gaplama.Eltip bermegiň wagty25-45 gün (gowşuryş senesi taslama meýilnamasyna laýyklykda).TölegT / T we söwda kepilligi

  (30% öňünden goýuň, iberilmezden öň balans tölegini töläň).

  Akartyjylarymyz ähli sport desgalary üçin ajaýyp oturgyç çözgüdini üpjün etmek üçin reňkler we ululyklar bilen gelýär.Toparyňyzy goldamak we oýunda ýeňiş gazanmak üçin iň bäsdeşlik artykmaçlyklaryny üpjün etmek üçin teleskopik akartmalara logotipler we marka reňkleri gurlup bilner.Urease akartyjylar, jemgyýetiňiz üçin oýnuň howpsuz we amatly görnüşini üpjün edýär.

   

  -1.jpg

   

  “Yourease” dünýädäki mekdepler, uniwersitetler we sport desgalary üçin öňdebaryjy bleakerleri gurmak we hyzmat etmek kompaniýasydyr.Oorapyk akartyjylarymyz ýokary hilli polatdan ýasalan we ýüzlerçe adamy howpsuz saklap bilýär.

  Taslamanyň hakykaty şekili

  9.jpg

  8.jpg

  6.jpg

  3.jpg

  7

  Model.jpg

  10

  Gaplamak we eltip bermek

  Müşderiniň islegine görä gaplamak, köplenç köpürjikli pagta we agaç tekjeli gaplama.

   

  Hyzmatlarymyz

  1. Satuwdan öň hünär we mugt dizaýn çözgüdi.

   

  2. qualityokary hilli önümler wagtynda gutardy we iberildi.

   

  3. Satuw hyzmatyndan soň doly we mugt.

   

  4.Adam tarapyndan döredilen zyýandan başga 5 ýyl kepillik, 1 ýyl mugt hyzmat,beýleki ýyllar töleg gerek.

  Kompaniýanyň maglumatlary

  Şençzhenen Yourease sport enjamlary kompaniýasy10 ýyllyk tejribesi bolan teatrlar, sport, bilim we esasy ýerler üçin sport oturgyçlarynda ýöriteleşendir.Içerde çekilip bilinýän akartyjylar we açyk akartyjylar boýunça hünärmen hökmünde iň meşhur, doly hyzmatymyz dizaýn, önümçilik we gurnama işlerini öz içine alýar.Dürli ýerler üçin ýokary hilli sport desgalary, Europeewropa, Awstraliýa, Amerika we ş.m. ýaly dünýäniň dürli künjeklerinde sport meýdançalary bilen üpjün etdik.

   

  9

  Sorag-jogap

  1. Gurşun wagty näçe wagt?

  Adatça önümçilik döwrümiz takmynan 40 gün.Müşderiniň ýörite haýyşy bar bolsa, önümçilikden ozal berlen taslama wagt tablisasyna garşy önümçiligiň ösüşini çaltlaşdyrarys.

  2. Maňa teklip gerek bolsa, haýsy maglumatlary isleýärsiňiz?

  Müşderiler belli bir oturgyjyň bahasyny bilmek isleseler, bize DWG çyzgysyny, suratlaryny (mümkin bolsa), gurluşyk meýdançalarynyň gidişini beriň.Oturýan ýerlerimiziň ölçeglerine we ýangyndan çykmagyň halkara howpsuzlyk talaplaryna laýyklykda anyk ädimler bilen kanagatlanýandygyna baha bereris.

  Teleskopiki meýdançalaryň taslamalary barada, ýokardaky resminamalardan başga-da, saýtdaky oturgyçlaryň mukdaryny, üçegiň beýikligini we ýer göterijilik ukybyny we ş.m. aýdyň.Bu resminamalara laýyklykda iň oňat çözgüt hödürläris.

  3. Gurlan ulgamy ýa-da diňe bölekleri berýärsiňizmi?

  Umuman aýdanymyzda, bölekleri ýetirýäris.Müşderi gurnalan ulgamy eltmegimizi haýyş etse, gowy.Emma ulgam ölçegi konteýneriň göwrümine laýyklykda berk bolar we ýük bahasyna esasan ýokarlanar.

  4. Getirmegiň wagty näçe?

  Dürli ýurtlar we sebitler üçin eltmegiň wagty başga.

  5. Kepilligiňiz näçe wagtlap?

  Adam tarapyndan döredilen zyýandan başga 5 ýyl kepillik.Bir ýyl mugt hyzmat etmek, beýleki ýyllar töleg gerek.Kepillik döwründe satyjymyz, biri-biri bilen gowy aragatnaşyk saklamak üçin müşderilerimize yzygiderli baryp görer.Şeýle hem, müşderä ömrüniň dowamynda satuw hyzmatyndan soň berip bileris.

  6. Beýleki bäsdeşler bilen deňeşdirilende, önümleriňiziň haýsy artykmaçlyklary bar?

  Önümleriň hünärmeni üçin bäsdeşimiz bilen deňeşdirilende çalşyp bolmajak artykmaçlygymyz bar.2002-nji ýyldan başlap, gözleg we ösüş dizaýny we önümçilik stendlerine ünsi jemledik.10 ýyllyk tejribe toplamak arkaly, müşderiler bilen çuňňur ynam duýgusyny döretdik, içerde we daşary ýurtlarda hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini aldyk.

  7. Kompaniýanyňyzyň tölegi nähili?

  TT / LC /Söwda kepilligi

  Şertnama
  Şençzhenen Yourease sport enjamlary kompaniýasy
  Satuw dolandyryjysy: Lilly Chen
  Jübi telefony: +86 13418586966 Salgysy: Sinhu ýoly, 25-nji jaý,
  Telefon: +86 75526962680 Guanlan köçesi, Longhua Täze Dist.Şençzhenen
  Faks: +86 75526655126 Web sahypasy: www.yyysports.com
  Skype: göni ýaýlym: 450545197 Alibaba web sahypasy: www.yourease.en.alibaba.com

 • Öňki:
 • Indiki: