Satuw üçin açyk alýuminiý göçme akartyjy oturgyçly ykjam stadion

Gysga düşündiriş:

Alýumin göçme Bleachers
Alýuminden ýasalan göçme alýumin akartyjylar.Alýumin gurluşyndan, alýumin palubadan we alýumin oturgyçdan ybarat.Modully ýygnamagyň artykmaçlygy, işlemek aňsat, çeýeligi adaty beton stend bilen deňeşdiriň, döwrebaplyk we ýaşaýyş güýji bilen doly owadan.Kiçi we orta göwrümli sport meýdançalary, Mekdep, köp maksatly otag, ýapyk we açyk ýaryş meýdançalary, açyk dynç alyş ýerleri üçin meşhurdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Söwda üçin göçme alýumin akartyjylary ýerleşdirýän ykjam stadion

 

4.1

 

 

Maslahat bermäge hoş geldiňiz —– Mugt taslama dizaýny !!!

 

Hyzmatdaşlyk prosesi:

Islegiňizi aýdyň - DWG we JPG faýlyny size beriň - Taslama meýilnamasyny size mugt beriň - Meýilnamany täzeden gözden geçiriň - Meýilnamany tassyklaň - 30% goýum töläň - Önümçilik - Balans töläň - Harytlary eltiň - Taslamany gurmak - kepillik Hyzmat.

 

Önümiň beýany

 Marka:Siziň ýeňilligiňiz(2002-nji ýyldan bäri)

Şahadatnamalar: CE / SGS / TUV / ISO9001 / ISO14001 / CNAS

 

şahadatnama

 

Ady:Oturylyşyk

ÖNÜMLER PARAMETERI
Model belgisi YY-MVA-4
Dizaýn
Ölçegi Custöriteleşdirilen
Custöriteleşdirilen Hawa
 Reňk Kümüş, Gara, Ak (özleşdirmegi kabul ediň)
Gaýtadan işlemek tehnikasy Döküm galyndysy, Anodiki okislenme prosesi
Aýratynlyklary Garramaga garşy, UV garşy, ýangyna garşy, oda çydamly.
MOQ 4 toplum
Gurnama usuly Kesgitli / göçme Assambleýa / arkasy bilen
Amatly ýerler Çagalar meýdançasy, stadion, arena, sport meýdançasy we ş.m.
Gaplamak maglumatlary Howa köpürjikli film we agaç çarçuwaly kartonda CKD (Doly ýykyldy).
Eltip bermegiň wagty 15-30 gün (gowşuryş senesi taslama meýilnamasyna laýyklykda)
Töleg T / T / Western Union (öňünden 30% goýum, ibermezden öň balans tölegini töläň)

 

“Yourease” dünýädäki “Outdoor Bleacher” kompaniýasydyr.Mekdepler we sport desgalary üçin alýumin açyk akartyjylara hyzmat etmekde we hyzmat etmekde ýöriteleşýäris.

Açyk akartyjylar kiçi we ululykda dürli ululykda bar, şonuň üçin sport ýaryşyňyz üçin ajaýyp oturgyç taparys.Häzirki oturgyç çözgüdiňizi çalyşmak ýa-da bejermek zerur bolsa, mugt baha bermek üçin maňa ýüz tutuň.Akartyjy hünärmenler toparymyz, desganyňyz üçin mümkin bolan iň gowy akartma çözgüdini tapmaga kömek etmek üçin birnäçe çözgüt hödürlär.Açyk akartyjyňyz 2 ýylyň içinde barlanmadyk bolsa, akartyjyňyzyň howpsuzlygyny barlamak üçin ýerdäki sapary meýilleşdirmegiňizi habar bererin.

 

Bellik:Göçme akartyjylarymyz aňsat saklamak üçin uçýarlar we kömekçi oturgyç zerurlyklaryňyza iň oňat çözgütdir.Bu akartyjy enjamyň ygtybarly duralga öwrülmegi üçin aňsatlyk bilen çişirilýän roliklere berilýär.Kaster tormozlary ulanylanda ýa-da saklanylanda akartyjynyň togalanmagyndan saklaýar.

Taslama meselesi

 750 (8)750 (7)750 (4)750 (3)750 (6)750 (2)

Seminar

 

Gaplamak we eltip bermek

Müşderiniň islegine görä gaplamak, adatça karton gaplamak.

 

Hyzmatlarymyz :

 

1. Satuwdan öň hünär we mugt dizaýn çözgüdi.

 

2. qualityokary hilli önümler wagtynda gutardy we iberildi.

 

3. Satuw hyzmatyndan soň doly we mugt.

 

4. Adam tarapyndan ýetirilen zyýandan başga 5 ýyl kepillik, 1 ýyl mugt hyzmat etmek, beýleki ýyllar töleg gerek.

 

Has köp önüm

750

Kompaniýanyň maglumatlary :

Şençzhenen Yourease sport enjamlary kompaniýasy10 ýyllyk tejribesi bolan teatrlar, sport, bilim we esasy ýerler üçin sport oturgyçlarynda ýöriteleşendir.Oorapyk yza çekilip bilinýän oturgyçlar we açyk akartyjy hünärmenler hökmünde iň meşhur, doly hyzmatymyz dizaýny, öndürmegi we gurnamagy öz içine alýar.Dürli ýerler üçin ýokary hilli sport desgalary, Europeewropa, Awstraliýa, Amerika we ş.m. ýaly dünýäniň dürli künjeklerinde sport meýdançalary bilen üpjün etdik.

A.

 

Sorag-jogap

 

1. Gurşun wagty näçe wagt?

Adatça önümçilik döwrümiz takmynan 40 gün.Müşderiniň ýörite haýyşy bar bolsa, önümçilikden ozal berlen taslama wagt tablisasyna garşy önümçiligiň ösüşini çaltlaşdyrarys.

 

2. Maňa teklip gerek bolsa, haýsy maglumatlary isleýärsiňiz?

Müşderiler belli bir oturgyjyň bahasyny bilmek isleseler, meýilnama meýilnamasynyň çyzgysyny, suratlaryny (mümkin bolsa), gurluşyk meýdançalarynyň gidişini bize bermegiňizi haýyş edýäris.Oturýan ýerlerimiziň ölçeglerine we ýangyndan çykmagyň halkara howpsuzlyk talaplaryna laýyklykda anyk ädimler bilen kanagatlanýandygyna baha bereris.

Teleskopiki meýdançalaryň taslamalary barada, ýokardaky resminamalardan başga-da, saýtdaky oturgyçlaryň mukdaryny, üçegiň beýikligini we ýer göterijilik ukybyny we ş.m. aýdyň.Bu resminamalara laýyklykda iň oňat çözgüt hödürläris.

 

3. Gurlan ulgamy ýa-da diňe bölekleri berýärsiňizmi?

Umuman aýdanymyzda, bölekleri ýetirýäris.Müşderi gurnalan ulgamy eltmegimizi haýyş etse, gowy.Emma ulgam ölçegi konteýneriň göwrümine laýyklykda berk bolar we ýük bahasyna esasan ýokarlanar.

 

4. Getirmegiň wagty näçe?

Dürli ýurtlar we sebitler üçin eltmegiň wagty başga.

 

5. Kepilligiňiz näçe wagtlap?

Adam tarapyndan döredilen zyýandan başga 5 ýyl kepillik.Bir ýyl mugt hyzmat etmek, beýleki ýyllar töleg gerek.Kepillik döwründe satyjymyz, biri-biri bilen gowy aragatnaşyk saklamak üçin müşderilerimize yzygiderli baryp görer.Şeýle hem, müşderä ömrüniň dowamynda satuw hyzmatyndan soň berip bileris.

 

6. Beýleki bäsdeşler bilen deňeşdirilende önümleriňiziň haýsy artykmaçlyklary bar?

Önümleriň hünärmeni üçin bäsdeşimiz bilen deňeşdirilende çalşyp bolmajak artykmaçlygymyz bar.2002-nji ýyldan başlap, gözleg we ösüş dizaýny we önümçilik stendlerine ünsi jemledik.10 ýyllyk tejribe toplamak arkaly, müşderiler bilen çuňňur ynam duýgusyny döretdik, içerde we daşary ýurtlarda hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini aldyk.

 

7. Kompaniýanyňyzyň tölegi nähili?

TT / Western Union / L / C.

 

Şertnama :
Şençzhenen Yourease sport enjamlary kompaniýasy
Satyş dolandyryjysy: Betti Ye
Jübi telefony: +86 18319127461 wechat: tf521998
Telefon: +86 75526962680 Salgysy: Sinhu ýoly, 25-nji jaý,
Faks: +86 75526655126 Guanlan köçesi, Longhua Täze Dist.Şençzhenen
Emai: yyysports.com-da satuw3 Web sahypasy: www.youreaseating.com
whatsapp: +86 18319127461 Alibaba web sahypasy: www.yourease.en.alibaba.com


  • Öňki:
  • Indiki: